ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI számok:
Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-79577/2014.

Adatvédelmi szabályzat
Hatályos: 2018.
Ezen szabályzat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

ÁSZF
I.
A vállalkozás adatai
Szolgáltató neve: Nyiri Zsuzsa EV
Szolgáltató székhelye: 2483 Gárdony, Kossuth u.12.
Nyilvántartási száma:51788973
Telefonszáma: 30-1563190
Végzettsége: okl. építészmérnök (BME)

II.
Általános rendelkezések
A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.
Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, a negyedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.
Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott cég dolgozza fel a begyűjtött adatokat, ezeket rögzíti és nyilvántartja, illetve kiküldi a cég hírleveleit a regisztrációval rendelkező feliratkozóknak.
Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött mindenkori partnerének átadja.
A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.
III.
Hírlevél, üzenet küldés
Üzenet küldésével a hírlevélre is feliratkozik.
A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül a nevét is. A feliratkozó választása szerint megadhatja házépítéssel kapcsolatos igényeit. Ezek figyelembevételével kerül sor a megfelelő tartalmú hírlevelek kiküldésére.
A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges.
IV.
Jogszabályok
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény